{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Voda a vodné hospodárstvo 

Mestská časť Staré Mesto nemá na svojom území žiadne vodné plochy ani minerálne pramene. Na jej území sa nachádza iba časť povodia rieky Hornád. Kvalita vody v Hornáde závisí predovšetkým od zdrojov znečistenia nachádzajúcich sa nad mestom a tiež nad vodnými dielom Ružín. V súčasnosti je však uvádzaná ako dobrá, aj vďaka práve spomínanej priehrade Ružín, ktorá zachytáva veľa nečistôt, ale tiež vzhľadom na minimálne vypúšťanie odpadových vôd v celom meste. 

Podľa hodnotenia v zmysle STN sa kvalita povrchových vôd zaraďuje do piatich tried čistoty. Hornád je v profile mestskej časti Staré Mesto zaradený do II.

Pôda a pôdne hospodárstvo

Ide o pomerne zastavané územie, preto je samozrejmé, že tu nie sú vytvorené podmienky na poľnohospodársku, ani na rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Zeleň a parky

Na jedného obyvateľa pripadá 21,4 m2 udržiavanej zelene, správu ktorej zabezpečuje Mestská správa zelene v spolupráci s mestskou časťou. Najviac zelene v mestskej časti tvorí sídlisková zeleň, pomerne veľkú časť tvoria mestské parky, z nich najväčšiu rozlohu zaberá Mestský park, ktorý je historickým komplexom pochádzajúcim z 19. storočia. Okrem zelene o ktorá sa stará SMZ a mestská časť sa na území mestskej časti nachádza ešte zeleň, ktorá je v správe iných inštitúcií, alebo je v súkromnom vlastníctve (železnice, povodie Hornádu...) Mestská správa zelene priebežne počas roka uskutočňuje kompletnú revitalizáciu zelene (výruby, nové výsadby, stromoradie) a taktiež čistenie parkov a plôch.
 

Mestské parky Ha 
Mestský park9,3750
Štúrova parčík0,5242
Park Žriedlo0,9070
Park Slobody0,2338
Park medzi Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety0,1069
Park Immaculata0,0267
Park medzi Štátnym divadlom a Immaculatou0,0665
Park Moyzesova1,2074

Chránené oblasti 

Medzi pamiatkovo chránenú zeleň na území mestskej časti patrí – územie Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice, Mestský park, Park Moyzesova, Park Mestská Šošovka.