{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Materská škola Hrnčiarská ulica číslo 1

Eva Farkašová

Riaditeľka:Eva FarkašováTelefón:622 00 58e-mail:ms-hrnciarska@stonline.skweb:www.mshrnciarska.sk

Počet tried: 4 kapacita: 79 detí počet pedagógov: 8
Pedagogické zameranie materskej školy: orientácia na všestranný rozvoj osobnosti detí, v súlade s PVV s uplatňovaním prvkov programu Márie Montessori
Vybavenie ihrísk: pieskovisko so šmýkalkou, preliezka, tri drevené autíčka
Areál v m2: 294, zastavaná plocha v m2: 736
Počet kuchárok: 3
Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok, spevácky krúžok, hudobno - pohybový krúžok, krúžok anglického jazyka, predplavecký výcvik
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie
Spolupráca materskej školy s organizáciami: ZŠ Masarykova, Knižnica pre deti a mládež Jána Boccatia, pedagogickopsychologická poradňa, logopéd.

Materská škola sa nachádza v atraktívnej časti Starého Mesta. Do prevádzky bola uvedená v roku 1958 ako účelová budova materskej školy s celodennou prevádzkou. Od roku 2002 má právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mestská časť Košice - Staré Mesto.

Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia uplatňujú prvky programu M. Montessori. Ako jediná MŠ v Starom Meste ponúka nadštandardnú službu - predĺženú prevádzkovú dobu do 19-tej hodiny. Intenzívna spolupráca je rozvinutá s rodičmi detí, ktorí sú pravidelne pozývaní na otvorené hodiny a spoločné stretnutia, kde majú možnosť vidieť prácu pedagógov s deťmi.

Jedálny lístok je bohatý na jedlá zdravej výživy, sú organizované „Ovocné dni“, „Deň mlieka a mliečnych výrobkov“... Zabezpečený je celodenný pitný režim bylinkovými čajmi a ovocnými šťavami, rešpektujú sa požiadavky rodičov na špeciálne stravovanie detí (rôzne diéty či alergie). Škola organizuje ochutnávky pre rodičov.

 

Textový editor

Materská škola Jarná ulica číslo 4

Dagmar Kurimaiová

Riaditeľka:Dagmar DvorskáTelefón:0905 943 437e-mail:dagmardvorska@centrum.skweb:www.msjarna.sk

Počet tried: 3 kapacita: 55 detí počet pedagógov: 6
Pedagogické zameranie materskej školy: práca podľa metodickej príručky Krok za krokom
Vybavenie ihrísk: dve pieskoviská, domček so šmýkalkou, trojhojdačka, preliezka - drevený vláčik
Areál a zastavaná plocha v m2: 1505
Počet kuchárok: 3

Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok, hudobno - pohybový krúžok, krúžok LEGO - DACTA
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie a Stomatohygiena detí v predškolskom veku
Spolupráca materskej školy s organizáciami: Knižnica pre deti a mládež Jána Boccatia, pedagogicko-psychologická poradňa, pediater, logopéd, Komunálna poisťovňa (projekt Bezpečná komunita).

Materská škola vznikla v roku 1957. Vzdeláva a vychováva deti podľa Programu výchovy a vzdelávania pre deti v materských školách a využíva prvky metodickej príručky nadácie Škola dokorán Krok za krokom. Program podporuje samostatné učenie detí v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.

V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré sú vybavené podľa potrieb tejto metodiky. Prostredníctvom zážitkového učenia, ktoré je postavené na emocionálnom prežívaní a osobných skúsenostiach, učia deti aktívne získavať nové poznatky, analyzovať rôzne situácie a rozvíjať komunikáciu.

Každú stredu je „ovocníčkový deň“, deti sú vedené ku konzumovaniu ovocia. Učiteľky angažujú do aktivít aj rodičov. Spoločne organizujú rôzne podujatia, či je to šarkaniáda, chodníky zdravia, návštevy botanickej záhrady a ZOO, oslavy Dňa matiek, MDD, športové olympiády, kresbu na asfalt... Deti sa už tretí rok veľmi tešia na akciu „Noc škriatkov“, keď raz ročne prespávajú v škôlke. Dvojročný projekt “Stomatohygiena detí v predškolskom veku“, je zameraný na orálne zdravie. Škôlka je zapojená do projektu „Bezpečná komunita“, na bezpečné správanie sa detí na ceste, pri cestovaní a hraní.
 

Textový editor

Materská škola Park Angelinum číslo 7

Dana Harvanová

Riaditeľka:Dana HarvanováTelefón:633 67 38e-mail:deticky.pa@post.skweb:mspa.szm.com

Počet tried: 4 kapacita: 78 detí počet pedagógov: 9
Pedagogické zameranie materskej školy: všestranný a rovnomerný rozvoj dieťaťa podľa pedagogiky Márie Montessori
Vybavenie ihrísk: 2 pieskoviská, šmýkalka, dve preliezky, 5 altánkov, drevený vláčik
Areál v m2: 2 303, zastavaná plocha v m2: 749
Počet kuchárok: 3

Aktivity materskej školy: detský aerobik, hudobno - pohybový krúžok, krúžok anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka, predplavecký výcvik
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Protialergický projekt, Filipove dobrodružstvá (jednoduché zásady životného štýlu a základných hodnôt v živote dieťaťa spolu s rodičmi), Adamko hravo-zdravo (symbolom je mimická bábka Adamko, ktorá má dvanásť zásad podpory zdravého života), monitorovanie zdravotného stavu orálneho zdravia, vydávanie časopisu Miš-mašík
Spolupráca materskej školy s organizáciami: ZŠ Park Angelinum, ZUŠ, Knižnica pre deti a mládež Jána Boccatia, detská psychologička, logopéd, polícia (dopravná a protidrogová výchova).

Škola bola postavená medzi prvými MŠ v blízkosti centra Starého Mesta. Je postavená v štýle rodinnej vily, obklopuje ju veľká záhrada s okrasnými kríkmi a stromami.

Výchovno-vzdelávací proces sa v škôlke uskutočňuje podľa Programu výchovnej práce pre deti predškolského veku, od roku 1993 s prvkami pedagogiky M. Montessori. V roku 2001 bol rekonštruovaný exteriér budovy. Dostala nové omietky a vonkajší náter, kompletne bola vynovená strecha. Teraz prebieha posledná fáza výmeny drevených okien za plastové.

Rodičia majú prístup do tried a do areálu MŠ počas celého dňa, môžu pozorovať, alebo sa môžu zapojiť do výchovných činností a aktivít detí. Škôlka pripravuje dni otvorených dverí a konzultačné dni, ktoré využívajú nielen rodičia, ale aj vysokoškoláci z Prešova, Ružomberka a košickej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Študentky SSOŠ v Košiciach pravidelne navštevujú školu počas roka na jeden deň v týždni formou náčuvu.

Textový editor

Materská škola Rumanova ulica číslo 4

Riaditeľka: Eva Pačaiová
Telefón:622 02 84
www:msrumanovakosice.webnode.sk
e-mail:e.pacaiova@pobox.sk

 

Počet tried: 3 kapacita: 66 detí počet pedagógov: 6
Pedagogické zameranie materskej školy: uspokojovanie individuálnych potrieb dieťaťa so zameraním na rozvoj intelektu vo všetkých oblastiach, hlavne v telovýchovnej oblasti
Vybavenie ihrísk: pieskovisko, váhadlové hojdačky, závesné hojdačky, 2 šmýkalky, preliezka - glóbus, domček so šmýkalkou a hrazdou, kolotoč
Areál v m2: 703, zastavaná plocha v m2: 222
Počet kuchárok: 3

Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok, spevácky krúžok, hudobno-pohybový krúžok, krúžok anglického jazyka, predplavecký výcvik, tanečný krúžok Motýlik
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Zdravé zúbky, Adamko zdravo a hravo, Lego dacta
Spolupráca materskej školy s organizáciami: detská psychologička, Mestská knižnica pre mládež.

Škola vznikla v roku 1953, je treťou najstaršou v meste.
Vybavená je modernými učebnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehlbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť.

Na rozvoj telesnej stránky detí slúži telovýchovné náradie. Deti absolvujú aj plavecký výcvik. Na škole funguje výučba anglického jazyka externou formou (lektor je cez vzdelávaciu ustanovizeň EDESTA).
Na rozvíjanie hudobnej stránky dieťaťa sa využívajú hudobné nástroje a výchovné koncerty. Na škole pracuje tanečný krúžok „Motýlik“, ktorý vystupuje pred rodičmi a v klube dôchodcov. Deti sú zapájané do rôznych hudobných súťaží, navštevujú divadelné predstavenia, knižnicu, súťažia v prednese poézie.

Textový editor

Materská škola Tatranská ulica číslo 23

Mgr. Iveta Hnidiaková
Riaditeľka:Mgr. Iveta Hnidiaková
Telefón:625 61 23
e-mail:ms-tatranska@stonline.sk
web:www.mstatranska23.sk

 

Počet tried: 7 kapacita: 156 detí počet pedagógov: 15
Pedagogické zameranie materskej školy: výchovno-vzdelávacie zameranie školy je všeobecné. Riadi sa Programom výchovy a vzdelávania detí v materských školách, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR
Vybavenie ihrísk: 5 pieskovísk, drevený vláčik, autíčko, šmýkalka, domček so šmýkalkou, 10 prístreškov
Areál v m2: 5 684, zastavaná plocha v m2: 741
Počet kuchárok: 5

Aktivity materskej školy: anglický jazyk, predplavecký výcvik, denné cvičenia v dvoch mini telocvičniach, cvičenia rodičov a detí pod vedením učiteľky, tri výtvarné krúžky, spevácky krúžok, hudobno-pohybový krúžok, Lego krúžok, dva krúžky mažoretiek
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie a Stomatohygiena detí v predškolskom veku
Spolupráca materskej školy s organizáciami: pedagogicko-psychologická poradňa, ZUŠ - tanečný odbor Boba Brella, základné školy, Knižnica pre deti a mládež mesta Košice.

Materská škola na Tatranskej 23 je najväčšou štátnou školou v Starom Meste. Vznikla v roku 1972 ako spoločné zariadenie materskej školy a detských jaslí. Od roku 1991 došlo k transformácii na materskú školu. Od roku 2002 má právnu subjektivitu. Budova školy je umiestnená v peknom, tichom prostredí Kuzmányho sídliska. Cennou devízou školy je školská záhrada, ktorá je rozľahlá a celá zatrávnená. V záhrade je viac ako 100 stromov a kríkov, ktoré vytvárajú príjemnú, prírodnú atmosféru pre deti.

Triedy sú rozmiestnené v dvoch budovách, sú priestranné a svetlé. Interiér tried je vybavený novým nábytkom, ako i množstvom učebných pomôcok a hračiek. Väčšina umyvárni a toaliet je zrekonštruovaná a zodpovedá náročným hygienickým kritériám.

Bezpečnosť detí je chránená video domofónom, ktorý slúži hlavne pri príchode a odchode detí. Materská škola vznikla v roku 1973, je umiestnená v dvojpodlažnej typizovanej budove so šiestimi triedami a školským dvorom. Ide o jedinú školu v košickom Starom Meste, kde okrem slovenčiny sa ako výchovný jazyk v jednej triede používa aj jazyk maďarský. Pri výchove detí sa materská škola riadi štátnym Programom výchovnej práce a vzdelávania

Textový editor

Materská škola Zádielska ulica číslo 4

Riaditeľka: Mgr. Lucia Leskovská
Telefón:625 14 60
e-mail:ms-zadielska@netkosice.sk
web:www.mszadielska.sk

 

Počet tried: 6 (jedna trieda s vyučovacím jazykom maďarským) kapacita: 175 detí počet pedagógov: 12
Pedagogické zameranie materskej školy: podľa štátneho programu na sociálne učenie, adaptabilitu a osobnú integritu
Vybavenie ihrísk: školský dvor vybavený 5 pieskoviskami, s 2 vydláždenými plochami so strieškami, 3 terasami, preliezkami, šmýkalkami a hojdačkami
Areál v m2: 3 782, zastavaná plocha v m2: 972

Počet kuchárok: 4
Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok, spevácky krúžok Klingáčik, hudobno-pohybový krúžok, literárny krúžok, scénický tanec, LEGO Dacta, predplavecký výcvik, anglický jazyk
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Starostlivosť o nadané a talentované deti, predškolského veku, Adamko hravo-zdravo
Spolupráca materskej školy s organizáciami: detská knižnica, detská psychologička, základná umelecká škola - spevokol, pedagogicko-psychologická poradňa, pediater a logopéd.

Materská škola vznikla v roku 1973, je umiestnená v dvojpodlažnej typizovanej budove so šiestimi triedami a školským dvorom. Ide o jedinú školu v košickom Starom Meste, kde okrem slovenčiny sa ako výchovný jazyk v jednej triede používa aj jazyk maďarský.

Pri výchove detí sa materská škola riadi štátnym Programom výchovnej práce a vzdelávania detí materských škôl. V škole funguje viacero krúžkov, ktoré dosahujú v rámci celomestských
súťaží výborné umiestnenia.

Tradíciu má v tejto škôlke spevokol Klingáčik, ktorý od svojho vzniku, teda od roku 1985, má na svojom konte viacero úspechov. Deti z Klingáčika natáčali pre Slovenskú televíziu, štúdio Košice, hudobnú reláciu Zrkadielko.