{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Na území Starého Mesta sa nachádza 9 materských, 5 základných, 19 stredných a 5 vysokých škôl.

 Materské školy:

V súčasnosti pôsobí na území mestskej časti Košice- Staré Mesto 8 materských škôl ( z toho jedna MŠ celotýždenná- jediná toho charakteru na Slovensku a jedna MŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a jedna cirkevná materská škola. Materské školy (okrem cirkevnej) sú v zriaďovacej pôsobnosti MČ, ktorú prevzala od mesta Košice. Prevádzkovanie materských škôl nieje zákonnou povinnosťou mestskej časti (alebo mesta), ide skôr o službu občanom (veľmi dôležitú, ale tiež veľmi drahú). Denná dochádzka do materských škôl nie je povinná. Tento fakt, spoločne s ďalšími (ako je chorobnosť), spôsobuje, že obvyklá absencia detí v MŠ je na úrovni 20 – 40%. O prekročení maximálneho počtu detí v triedach o dve môže rozhodnúť riaditeľ predškolského zariadenia, ak to dovoľuje kapacita triedy určená orgánom štátnej správy na úseku zdravotníctva.

 •  MŠ Hrnčiarska
 • MŠ Jarná
 • MŠ Murgašova- VJM
 • MŠ Park Angelinum
 • MŠ Rumanova
 • MŠ Tatranská 10
 • MŠ Tatranská 23
 • MŠ Zádielska
 • Cirkevná MŠ blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8

V súčasnej dobe sú materské školy kapacitne plne vyťažené, pretože ich služby s obľubou využívajú aj rodičia iných mestských častí z dôvodu vysokej kvality a postupného rozširovania služieb starostlivosti o dieťa. Niektoré obľúbené materské školy majú už vopred vyčerpané kapacity.  

Mestská časť plánuje aj naďalej podporovať prevádzku materských škôl v rámci svojej pôsobnosti a dostupných finančných prostriedkov s nasledujúcimi cieľmi:

 • obnova a rekonštrukcia budov,  v ktorých sa materské školy nachádzajú  s dôrazom na     čo najhospodárnejšie nakladanie s energiami a všade kde je to možné využívať obnoviteľné    zdroje energií.
 • obnova a rekonštrukcia detských ihrísk pri materských školách a ich bezprostredného okolia.
 • nákup a obnova učebných pomôcok a vnútorného vybavenia materských škôl
 • podpora kultúrnych, spoločenských, športových a rôznych výchovných akcií v záujme všestranného rozvoja dieťaťa.
 • podpora ďalšieho skvalitňovania služieb a rozvoja komplexnej starostlivosti o dieťa s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť dieťaťa a jeho rodičov
 • podpora ďalšieho vzdelávania riaditeliek a hospodárok materským škôl za účelom čo najefektívnejšieho samostatného získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov a postupného osamostatňovania sa od finančných zdrojov zriaďovateľa.

Základné školy:

 Zaistiť podmienky pre plnenie povinnej školskej dochádzky je zo zákona povinnosť obce. Na území mestskej časti Košice- Staré Mesto sú 4 základné školy a jedna špeciálna škola pre postihnuté deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

 • ZŠ a ŠJ Masarykova 19/A
 • ZŠ a ŠJ Laca Novomeského 2
 • ZŠ a ŠJ Park Angelinum 8
 • ZŠ a ŠJ Škultétyho 10
 • ZŠ v vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6
 • Špeciálna ZŠ Vojenská 13 

Stredné školy:

Na území mestskej časti Košice- Staré Mesto sa nachádza 19 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, Krajského úradu, 3 cirkevné stredné školy a 1 škola Železníc SR. Pôsobí tu 6 gymnázií (z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským), 4 stredné odborné učilištia, 2 stredné zdravotnícke školy, 1 konzervatórium  a 1 škola úžitkového výtvarníctva.

 • Gymnázium, Poštová 9
 • Gymnázium, Šrobárova 1
 • Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom Maďarskom, Kuzmányho 6
 • Gymnázium M.R. Šafárika s bilinguálnou francúzsko- slovenskou sekciou, Nám. L. Novomeského 4
 • Gymnázium Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3
 • Evanielické bilingválne gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho
 • SPŠ dopravná, Hlavná 113
 • SPŠ strojnícka, Komenského 2
 • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44
 • SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1
 • SPŠ a OA s vyučovacím jazykom maďarským, Grešákova 1
 • SOU Aurela Stodolu, Strojárska 3
 • SOU obchodné, Bocatiova 1
 • SOU železničné, Palackého 14
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17
 • Korzervatórium, Timonova 2
 • Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15
 • Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25
 • SOU sv. Jozefa- robotníka, Strojárenská 3

Vysoké školy:

 • UPJŠ- Právnická fakulta, Kováčska 26
 • UPJŠ- fakulta verejnej správy
 • UPJŠ- Prírodovedecká fakulta
 • EU- Podnikovo-hospodárska fakulta, Tajovského 13
 • Vojenská letecká akadémia
 • Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91
 • Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov, Bellova 1

  Mimoškolská činnosť

 • Základná umelecká škola, Kováčska 43 (výtvarný odbor)
 • ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 86 (hra na hudobný nástroj, spev)
 • Súkromná ZUŠ, Masarykova 2 (tanec)
 • Štátna jazyková škola, Komenského 2 (anglický, nemecký, francúzsky jazyk)

  Zariadenia výchovnej prevencie

Poskytujú odbornú pomoc deťom zo sociálne alebo výchovne zlahávajúceho prostredia a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom za súčasnej práce s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkcie.

 Pedagogicko-psychologické poradne:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8  www.kpppke.eu
 • Pedagogicko-psychologická poradňa Košice- okolie
 • Pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy v Košiciach
 • Pedagogicko-psychologická poradňa pri školskej správe KE II