{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

 

Ing.Viola Gáspárová
vedúca referátu

Tel.: 055/ 6827 122
E-mail: financne @ kosice-city.sk
viola.gasparova @ kosice-city.sk

- vedenie komplexného účtovníctva,
- vypracováva návrh rozpočtu.

________________________________________________________________________________________

 

Helena Bednárová

Č. dverí: 115 / 1. posch.
tel. č.: 055/ 68 27 122
e-mail: helena.bednarova @ kosice-city.sk

- metodicky usmerňuje rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie v oblasti účtovania,
- zostavuje účtovné výkazy a štvrťročne ich predkladá daňovému úradu,
- vykonáva zúčtovanie všetkých bankových operácií a pokladničných dokladov,
- mesačne zúčtováva mzdy a iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov,
- vedie účtovníctvo o pohybe majetku mestskej časti a preddavkových organizácií,
- vyhotovuje mesačnú uzávierku s príslušnými účtovnými zostavami.

{sys_append_block_1_0_0_0}