{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

-    organizácia práce sekretariátu starostu
-    masmediálna komunikácia,
-    systém manažérstva kvality

________________________________________________________________________________________________

Mgr. Alžbeta Dancáková

Kontakt: tel. č.: 055/ 62 220 26
             e-mail: alzbeta.dancakova @  kosice-city.sk
Č. dverí: 110 / I. posch.

- organizácia práce sekretariátu starostu,
- sledovanie všetkých aktivít v MČ,
- koordinácia a vedenie dokumentácie regionálnej spolupráce,
- vedenie rozvrhu práce starostu a zástupcu,
- spracovanie starostovej písomnej agendy,
- spracovanie došlej pošty,
- evidencia došlej pošty starostu,
- evidencia uzatvorených zmlúv,
- reprezentácia MČ,
- spracovanie zápisov a záznamov z porád a jednaní,
- kontrola plnenia úloh z porád,
- spolupodieľanie sa na príprave podujatí mestskej časti,
- plnenie úloh súvisiacich so sobášnym obradom.

_____________________________________________________________________________________

Mgr. Katarína Birková

Kontakt: tel. č.: 055/ 68 27 121

  e-mail: redakcia @ kosice-city.sk
   katarina.birkova @ kosice-city.sk
Č. dverí: 110 / I. posch. 
          
- redakčná príprava tlačových správ,
- poskytovanie oficiálnych stanovísk MČ pre média,
- redaktorská činnosť, zabezpečovanie a výber fotografií pre tlačové periodikum mestskej časti Košice-Staré Mesto,
- zabezpečovanie grafickej úpravy, tlače a distribúcie tlačového periodika mestskej časti Košice-Staré Mesto,
- príprava podkladov pre redakčnú radu, jej zvolávanie a vykonávanie zápisov,
- redaktorská činnosť oficiálneho webového portálu mestskej časti Košice-Staré Mesto,
- monitoring webového portálu mestskej časti Košice-Staré Mesto,
- aktualizácia webového portálu mestskej časti  v príslušných oblastiach,
- účasť na akciách mestskej časti v súvislosti s redakčnou činnosťou,
- spolupodieľanie sa na príprave a realizácii podujatí a propagácie mestskej časti,
- priame riadenie publicity s cieľom upevnenia želaného imidžu úradu – PR
- vypracovávanie, zavádzanie a udržiavanie procesov potrebných pre QMS (Quality Management System),
- dokumentovanie a aktualizácia dokumentácie QMS,
- styk s externými stranami v oblasti týkajúcich sa systému manažérstva kvality.

_________________________________________________________________________________________

Zastupuje Mgr. Katarína Birková

kultura@kosice-city.sk

č. dverí : 116 / I. posch.

- príprava a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí,
- zabezpečovanie činností na podporu rozvoja športu.
- prevádzkovanie denného centra.