{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

 Mária Vidová Vedúca referátu      Tel.: 055/ 68 27 178 E-mail: organizacne @ kosice-city.sk    maria.vidova@ kosice-city.sk  Č. dverí:  107 / 1. poschodie    

  

- príprava zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto a vedenie písomností miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
- zabezpečovanie všetkých úloh súvisiaciacich s pravidelnou činnosťou orgánov mestskej časti,
- vyhotovenie zápisníc a uznesení z rokovania Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva, a vedenie centrálnej evidencie uznesení,
- vedenie sekretariátu prednostu úradu,
- spracovávanie písomnej agendy prednostu miestneho úradu, spracovávanie záznamov z porád prednostu a vykonávanie kontroly plnení úloh z porád,
- zabezpečovanie aktualizácie právnych noriem Mesta Košice a mestskej časti.

______________________________________________________________________________________________

Textový editor

Andrea Hudáková

Tel: 055/ 68 27 196
e-mail: andrea.hudakova @ kosice-city.sk

- príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva
- spracovanie písomnej agendy prednostu úradu- viesť evidenciu písomností súvisiacich s činnosťou prednostu MÚ,
- viesť evidenciu žiadostí o prijatie do zamestnania,
- zabezpečovať po stránke administratívno-technickej spisovú agendu,
- spolupracovať so všetkými oddeleniami a referátmi MÚ pri príprave materiálov a podkladov pre prednostu MÚ,
- zabezpečovať podpisovanie písomností oddelení a referátov prednostom MÚ,
- organizačne zabezpečovať prípravy porád prednostu s vedúcimi oddelení a referátov MÚ - vyhotovovanie písomných záznamov,
- vyhotovovanie záznamov z rokovaní u prednostu a ich archivácia,
- zabezpečenie vyvesenia verejných vyhlášok
- príprava interných príkazov prednostu, vrátanie ich doručenia príslušným oddeleniam, referátom, zamestnancom,
- na základe vykonaných kontrol miestnym kontrolórom podanie písomnej informácie miestnej kontrolórke o splnení zadaných úloh,
- plniť ďalšie úlohy, vyplývajúce z jej pracovného zaradenia, podľa pokynov prednostu miestneho úradu

Textový editor