{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

JUDr. Boris Bilčak

vedúci oddelenia

 

č. d.: 108 / 1. posch

tel.: 055/6827108

mail: boris.bilcak@kosice-city.sk

 

________________________________________________________________________________________________

Textový editor

Ladislav Šarocký

Č. dverí: 103 / 1. posch.
Tel.č.: 055/68 27 124
e-mail: spravne @ kosice-city.sk
              ladislav.sarocky @ kosice-city.sk

Sťažnosti a petície
-    vedenie evidencie sťažností podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach,
-    vedenie evidencie petícii podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
-    vybavovanie sťažností,
-    vyhotovenie zápisnice o výsledku prešetrenia sťažnosti,
-    vybavovanie petícií.

Veci priestupkové
-    prejednávanie priestupkov podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, 
-    prejednávanie priestupkov podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov,
-    vydávanie rozhodnutí vo veciach priestupkových,
-    vydávanie rozkazov v skrátenej forme konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
-    zabezpečenie výkonu rozhodnutia.

Verejný poriadok
- odpadové hospodárstvo
- verejná zeleň
- verejné osvetlenie
- verejné komunikácie
- rušenie nočného kľudu, obťažovanie hlukom a vibráciami

Činnosti viazané na rozpočet mestskej časti
-    verejné obstarávanie tovaru, služieb a stavebných prác v rozsahu podľa internej smernice o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v podmienkach mestskej časti Košice-Staré Mesto pri zadávaní zákazok s nízkymi hodnotami.

Súpisné a orientačné čísla stavieb a  označovanie ulíc
-    vedenie evidencie súpisných čísel stavieb,
-    vedenie evidencie orientačných čísel stavieb,

Evidencia psov podľa zákona č. 282/2002 Z.z.:
-    vedenie evidencie psov a známok,
-    vedenie evidenčných kariet,
-    vydávanie vrecúšok na psie exkrementy,
-    súčinnosť s orgánmi MsP Košice, PZ SR.
_______________________________________________________________________________________________

Ing. Adriana Goralová

Č. dverí: 101 / 1. posch.
Tel. č.: 055/68 27 113
e-mail: pam @ kosice-city.sk

Ľudské zdroje
-    zabezpečenie celej agendy súvisiacej so vznikom a zánikom pracovného pomeru,
-    zabezpečenie prác spojených s likvidáciou výplat zamestnancov miestneho úradu, mestskej krytej plavárne,  materských škôl v mestskej časti a odmien poslancov,
-    sledovanie dodržiavania limitu mzdových prostriedkov,
-    príprava podkladov na platové úpravy a zatriedenie zamestnancov MČ, vyhotovuje oznámenia o plate,
-    príprava podkladov pre rozpočet mzdových prostriedkov,
-    styk so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a príslušným daňovým úradom a zabezpečuje agendu s tým súvisiacu,
-    zabezpečenie agendy pre DDP,
-    vyhotovenie príkazov na úhradu pre banku,
-    vyhotovenie štatistických výkazov pre štatistický úrad a úrad práce,
-    evidencia osobných karty pracovníkov mestskej časti.

_______________________________________________________________________________________________

Terézia Danková

Prízemie č.dv. 38
Tel. : 055/6827 130
e-mail: terezia.dankova @ kosice-city.sk, podatelna @ kosice-city.sk

Kancelária prvého kontaktu

- prijímanie zásielky a poštu
- prijímanie osobných podaní od občanov (denne aj mimo stránkových dní)
- expedovanie pošty a zabezpečovanie jej dodávania prostredníctvom kuriéra
- zabezpečovanie overovania listín, fotokópií

Spisovňa

- preberanie, evidovanie a ukladanie písomností z jednotlivých oddelení a referátov miestneho úradu,
- vedenie archívnej knihy, vykonávanie vyraďovania písomností, resp. ich archivovanie v Archíve mesta Košice,
- zapožičiavanie písomnosti

_______________________________________________________________________________________________


Zuzana Jaromišová

Bc. Petronela Virostková

 

Prízemie č.dv.36
Tel. : 6827147, 6827150
e-mail: zuzana.jaromisova @ kosice-city.sk , petronela.virostkova @ kosice-city.sk

Evidencia obyvateľstva

- vykonávanie prihlasovania občanov na trvalý a prechodný pobyt
- vydávanie odhlasovacích lístkov pre príslušnú obec (mestskú časť),
- vydávanie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanom,
- vykonávanie zmien v evidencii obyvateľstva,
- zaznamenávanie zmeny mena, priezviska, po rozvode a z iných dôvodov.
- vedenie archívnych kariet obyvateľov, ktorí boli z evidencie vyradení, odhlásení, príp. úmrtie,
- vedenie agendy poplatkov za úkony
- vypracovávanie dožiadania o zisťovaní trvalého pobytu a dátume narodenia,
- vykonávanie, preverovanie trvalých pobytov a dátumov narodenia pre sociálne oddelenie MČ,
- spolupráca s  Policajným zborom Slovenskej republiky pri zisťovaní trvalých a prechodných pobytov pre trestne stíhané osoby,
- vyhotovovanie podkladov pre jubilantov, narodené deti, dôchodcov a ďalšie údaje z evidencie,
- zrušovanie trvalých pobytov osobne a na návrh vlastníka nehnuteľnosti dožiadaním,
- vyhotovovanie a doručovanie výzvy k zrušeniu  trvalého pobytu,
- vedenie a spracovávanie agendy udeľovania štátneho občianstva a prepustenia zo štátneho zväzku
- vydávanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisných číslach garáži v mestskej časti
- vedenie a spracovávanie celej agendy pri voľbách,
- vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Overovanie listín

- overovanie listín, fotokópii u imobilných občanov osobne na ich byte

Právne

- spracovávanie charakteristiky občanov trvale bývajúcich v mestskej časti pre potreby Policajného zboru SR a súdov,
- spolupráca s Krajským úradom v Košiciach pri udeľovaní štátneho občianstva,
- vedenie agendy súvisiacej s ohlasovaním verejných zhromaždení a podujatí,
- vydávanie rybárskych lístkov a vedenie ich evidencie.

_______________________________________________________________________________________________

Erika Erdélyiová

Č. dverí: 17 / príz.
t.č: 68 27 135
e-mail: erika.erdelyiova @ kosice-city.sk

- vykonáva pokladničné operácie príjmové a výdajové (denná ev. pokladne) na základe predložených interných dokladov a platobných poukazov
- výplaty (dohody, odmeny, zálohy),
- predaj stravných lístkov pre dôchodcov (nákup stravných lístkov, evidencia poskyt. zliav - fin. príspevok mesta a mestskej časti KE-Staré Mesto)

- evidencia - príjem, výdaj tržných lístkov a kolkov

- vedenie evidencie prevádzok v mestskej časti,
- spracovávanie súhlasov, záväzných stanovísk a vyjadrení k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb,
- evidencia rozhodnutí Košického samosprávneho kraja o prevádzkovaní zdravotníckych zariadení v mestskej časti,
- evidencia rozhodnutí Správy komunikácií mesta Košice,
- zabezpečovanie inventarizácie pohľadávok a záväzkov,
- vykonávanie agendy vyplývajúcej zo zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách,
_______________________________________________________________________________________________

Ing. Monika Czetöová

Tel. č: 055/ 68 27 149
e-mail: monika.czetoova@kosice-city.sk
Č. dverí: 104 / 1. posch.

- výkon odpisov, evidencia a inventúra hmotného a nehmotného majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti,
- spracovávanie odvodov za nehnuteľný majetok,
- uzatváranie dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- vedenie práce pracovníkov verejnoprospešných prác,
- zhotovenie faktúr za prenájom nebytových priestorov nájomcom, za médiá a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov na Mestskej krytej plavárni,
- sledovanie úhrady nájomného a médií, - evidencia a priebežná kontrola nájomných zmlúv k nehnuteľnostiam vo vlastníctve a správe mestskej časti,
- vybavovanie podmienkok, evidencia a priebežná kontrola nájomných zmlúv pre umiestňovanie reklamných panelov, zmlúv na pozemky pod garážami, ktoré sú zverené mestskej časti do správy,
- zabezpečovanie poistenia nehnuteľností vo vlastníctve a v správe MČ a poistenia materských škôl zverených mestom Košice do správy,
- starostlivosť o hmotný dlhodobý majetok MČ,
- príprava materiálov potrebných k stanoviskám k odpredaju nebytových priestorov a pozemkov na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve,
- príprava predaja majetku vo vlastníctve a majetku v správe mestskej časti,
- vypracovávanie kúpnych zmlúv,
- príprava vstupov potrebných pre zápis do katastra nehnuteľnosti.

 

 

Textový editor
Textový editor