{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic9}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS10} {_TITLE11} {_SECTIONMENU12}

Ing. Tomáš Szabó

vedúci oddelenia

Tel.: 055/ 6827 114

E-mail: tomas.szabo @ kosice-city.sk

Č. dverí: 114 / I. poschodie

 • činnosti na úseku hospodárskej správy
 • úprava, oprava a údržba užívaných priestorov MÚ
 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pracovísk MÚ
 • zabezpečenie asanačnej služby, deratizácie a dezinsekcie verejných priestranstiev v pôsobnosti MČ Košice - Staré Mesto
 • koordinácia upratovania
 • koordinácia činnosti vrátnikov
 • koordinácia VPP pracovníkov
 • evidencia rezervácií, príprava a realizácia akcií v Sobášnej sieni, Radničnej sále, malej a veľkej telocvični
 • materiálno-technické zabezpečenie vrátane ozvučenia všetkých akcií, realizovaných na objednávku
 • zabezpečenie prevádzky šatní počas akcií a sobášov
 • vyhotovenie objednávok a ich evidencia pre MÚ
 • evidencia, kontrola a realizácia úhrad faktúr
 • údržba, oprava a nastavenie vežových hodín
 • BOZP, požiarna ochrana
 • materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referenda pred, počas a po ich vykonaní, obslužné práce počas ich konania
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane znaleckých posudkov nehnuteľností, ich evidencia /evidenčný list/ v správe MČ Košice - Staré Mesto
 • technické zabezpečenie prípravy zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
 • vykonávanie prác súvisiacich s pokladničnou agendou, v rámci ktorej sa podľa platných predpisov uskutočňujú pokladničné operácie

Miroslav Ogurčák

Tel.: 055/ 6827 114

E-mail: prevadzka @ kosice-city.sk miroslav.ogurcak @ kosice-city.sk

Č. dverí: 114 / I. poschodie

 • činnosti na úseku hospodárskej správy
 • úprava, oprava a údržba užívaných priestorov MÚ
 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pracovísk MÚ
 • zabezpečenie asanačnej služby, deratizácie a dezinsekcie verejných priestranstiev v pôsobnosti MČ Košice - Staré Mesto
 • koordinácia upratovania
 • koordinácia činnosti vrátnikov
 • koordinácia VPP pracovníkov
 • evidencia rezervácií, príprava a realizácia akcií v Sobášnej sieni, Radničnej sále, malej a veľkej telocvični
 • materiálno-technické zabezpečenie vrátane ozvučenia všetkých akcií, realizovaných na objednávku
 • zabezpečenie prevádzky šatní počas akcií a sobášov
 • vyhotovenie objednávok a ich evidencia pre MÚ
 • evidencia, kontrola a realizácia úhrad faktúr
 • údržba, oprava a nastavenie vežových hodín
 • BOZP, požiarna ochrana
 • materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referenda pred, počas a po ich vykonaní, obslužné práce počas ich konania
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane znaleckých posudkov nehnuteľností, ich evidencia /evidenčný list/ v správe MČ Košice - Staré Mesto
 • technické zabezpečenie prípravy zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
 • vykonávanie prác súvisiacich s pokladničnou agendou, v rámci ktorej sa podľa platných predpisov uskutočňujú pokladničné operácie

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Roman Hlivák

Č. dverí: 114 / 1. posch.
t.č: 68 27 114
e-mail: hospodar @ kosice-city.sk
              roman.hlivak @ kosice-city.sk

- vyhotovovanie objednávok a ich evidencia pre celý úrad,
- evidencia, kontrola a likvidácia faktúr,
- kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné náradie, odevy, občerstvenie a pod.,
- doplňovanie hygienických potrieb, zabezpečovanie prevádzky šatní počas akcií a sobášov,
- nákup majetku zaraďovaného do evidencie,
- prevádzka príručných skladov, vedenie skladového hospodárstva.

_______________________________________________________________________________________________

Zoltán Lipták

t.č.: 68 27 166

- zametanie, polievanie, kosenie, hrabanie a orezy,
- denná evidencia dochádzky, prideľovanie práce a kontrola vykonanej práce pracovníkmi VPP,
- odpratávanie snehu, čistenie komunikácií v okolí úradu, nákup na zimnú údržbu,
- údržba, čistenie a maľovanie vylepovacích skriniek a panelov + vylepovanie propagačných materiálov a materiálov k voľbám,
- opravy a údržba na trhovisku + zimná údržba,
- údržbárske práce na objektoch vo vlastníctve, alebo správe MČ, sťahovanie nábytku, výmena žiaroviek, oprava a výmena vypínačov,
- kontrola a údržba systému klimatizácie a ÚK,
- zabezpečovanie dopravy,
- údržba, čistenie a menšie opravy  osobných motorových vozidiel, evidencia spotreby PHM, denná evidencia jázd, mesačné vyúčtovanie,
- materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referenda pred, počas a po ich vykonaní, obslužné práce počas ich konania.

_______________________________________________________________________________________________    

Informátori

t.č.: 68 27 155

-usmerňovanie stránok, podávanie informácií, obsluha telefónnej ústredne, obsluha bezplatnej telefónnej linky, pravidelná kontrola budovy a okolia.

{sys_append_block_1_0_0_0}