{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

 

Ing.Viola Gáspárová

  Vedúca oddelenia  
       
  Tel.:   055/ 6827 122
  E-mail:   financne @ kosice-city.sk
       viola.gasparova @ kosice-city.sk
       
       

 

Textový editor

-    vedenie komplexného účtovníctva,
-    vypracováva návrh rozpočtu.
_____________________________________________________________________________________________

Helena  Bednárová

Č. dverí: 115 / 1. posch.
tel. č.: 055/ 68 27 122
e-mail: helena.bednarova @ kosice-city.sk

- metodicky usmerňuje rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie v oblasti účtovania,
- zostavuje účtovné výkazy a štvrťročne ich predkladá daňovému úradu,
- vykonáva zúčtovanie všetkých bankových operácií a pokladničných dokladov,
- mesačne zúčtováva mzdy a iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov,
- vedie účtovníctvo o pohybe majetku mestskej časti a preddavkových organizácií,
- vyhotovuje mesačnú uzávierku s príslušnými účtovnými zostavami.                                    

_____________________________________________________________________________________________

Ing. Adriana Goralová

Č. dverí: 114 / 1. posch.
tel. č.: 055/68 27 104
e-mail: adriana.goralova @ kosice-city.sk

- spracováva evidenciu došlých faktúr a zabezpečuje obeh faktúr,
- obstaráva platobný a zúčtovací styk s peňažnými ústavmi a kompletizuje doklady k zúčtovanipodľa výpisov z peňažných ústavov,
- vykonáva kontrolu cestovných účtov zamestnancov mestskej časti a zabezpečuje ich likvidáciu,
- vykonáva mesačné zúčtovanie preddavkových organizácií,
- zabezpečuje agendu súvisiacu s poskytovaním príspevkov na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a spolupracuje s Úradom práce, soc. vecí a rodiny