{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

 JUDr. Roman Pillár
 Vedúci referátu    

Tel.: 055/ 6827 108 

E-mail: roman.pillar @ kosice-city.sk  

Č. dverí:  105 / 1. poschodie    

  ______________________________________________________________________________________

Ing. Monika Czetöová

Tel. č: 055/ 68 27 149
e-mail: monika.czetoova@kosice-city.sk
Č. dverí: 104 / 1. posch.

- výkon odpisov, evidencia a inventúra hmotného a nehmotného majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti,
- spracovávanie odvodov za nehnuteľný majetok,
- uzatváranie dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- vedenie práce pracovníkov verejnoprospešných prác,
- zhotovenie faktúr za prenájom nebytových priestorov nájomcom, za médiá a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov na Mestskej krytej plavárni,
- sledovanie úhrady nájomného a médií,

- evidencia a priebežná kontrola nájomných zmlúv k nehnuteľnostiam vo vlastníctve a správe mestskej časti,
- vybavovanie podmienkok, evidencia a priebežná kontrola nájomných zmlúv pre umiestňovanie reklamných panelov, zmlúv na pozemky pod garážami, ktoré sú zverené mestskej časti do správy,   
- zabezpečovanie poistenia nehnuteľností vo vlastníctve a v správe MČ a poistenia materských škôl zverených mestom Košice do správy,
- starostlivosť o hmotný dlhodobý majetok MČ,
- príprava materiálov potrebných k stanoviskám k odpredaju nebytových priestorov a pozemkov na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve,
- príprava predaja majetku vo vlastníctve a majetku v správe mestskej časti,
- vypracovávanie kúpnych zmlúv,
- príprava vstupov potrebných pre zápis do katastra nehnuteľnosti.
      

{sys_append_block_1_0_0_0}