{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Komisie Miestneho zastupiteľstva

Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti košice-Staré Mesto

 

Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku

Predseda: Ing. Ján Süli

Členovia: Ing. Rastislav Trnka
Ing. Eva Hulmečíková
Ing. Zoltán Hanesz
MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Ing. Igor Petrovčik
Ing. Štefan Lasky

 

Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu

Predseda: Ing. Igor Petrovčik

Členovia: Ing. Rastislav Trnka
MUDr. Robert Roland
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Ing. Eva Hulmečíková
MUDr. Norbert Lukán, PhD.
MVDr. Ján Bílek, PhD.
Michal Djordjevič

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Členovia: JUDr. Otto Brixi, Ing. Ján Süli


Redakčná rada Staromestských listov

Predseda: Ing. Rastislav Trnka

Členovia: Ing. Igor Petrovčik
Ing. Zoltán Hanesz
MUDr. Norbert Lukán, PhD.
MVDr. Ján Bílek, PhD.
Mgr. Ľubomír Grega

Textový editor

Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku

K stiahnutiu

Textový editor

Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu

K stiahnutiu

Textový editor

Redakčná rada Staromestských listov

K stiahnutiu

Textový editor

Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Textový editor

Prehľad poskytnutia dotácií jednotlivých komisií pri MZ MČ KE-Staré Mesto za rok 2009

K stiahnutiu

Textový editor

Prehľad poskytnutia dotácií jednotlivých komisií pri MZ MČ KE-Staré Mesto za rok 2010

Textový editor

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto z roku 2011 o zrušení VZN MČ Košice-Staré Mesto č 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice-Staré Mesto

K stiahnutiu