{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

a) na mimoriadne výdavky na ošatenie  - maximálne raz ročne - žiadosť o priznanie dávky, kópia právoplatného rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi, potvrdenie z úradu práce o poberaných dávkach,  čestné vyhlásenie o tom, že občan nemá iný príjem, v prípade že má žiadateľ deti - potvrdenie o návšteve školy alebo predškolského zariadenia, bločky o nákupe ošatenia vo výške á 1000 Sk/33,20 € na žiadateľa aj na ďalšie spoločne posudzované osoby

b) na mimoriadne liečebné náklady - žiadosť o priznanie dávky, kópia právoplatného rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi, potvrdenie z úradu práce o poberaných dávkach,  čestné vyhlásenie o tom,  že občan nemá iný príjem, v prípade že má žiadateľ deti - potvrdenie o návšteve školy alebo predškolského zariadenia, potvrdenie o absolvovaní liečby, potvrdenie o úhrade nákladov súvisiacich s liečbou. Výška príspevku 1500 Sk/49,80 €. Komisia pre tento účel môže prehodnotiť uvedenú výšku individuálne.  

c) na úhradu mimoriadnych výdavkov na zakúpenie školských potrieb - maximálne raz ročne
v sume od 500 do 1500 Sk (16,60 € do 49,80 €). Potrebujete žiadosť o priznanie dávky, kópiu právoplatného rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi, potvrdenie z úradu práce o poberaných dávkach, čestné vyhlásenie o tom, že občan nemá iný príjem,  potvrdenie o návšteve školy alebo predškolského zariadenia, bločky o nákupe školských potrieb.

d) na základné vybavenie domácnosti - pre tento účel komisia sociálna a zdravotná MZ prehodnotí každú žiadosť individuálne a určí výšku dávky, pričom maximálna výška dávky môže byť 5 000 Sk/166 €.  

{sys_append_block_1_0_0_0}