{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

JUDr. Roman Pillár    

Rok narodenia: 1974  

Pôvodné povolanie: právnik  

Vo funkcii od: 24.4.2014     

Tel.:055/ 6827 108   E-mail: kontrolor@kosice-city.sk

 


   
Stará sa o dodržiavanie právnych predpisov pri výkone samosprávy v mestskej časti

  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mestskej časti a jej vlastných organizácií,
  • vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti a jej vlastných organizácií,
  • vykonáva kontrolu plnenia uznesení miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mestskej časti a jej vlastných organizácií,
  • vybavuje sťažnosti na zamestnancov úradu a štatutárov vlastných organizácií   
{sys_append_block_1_0_0_0}