{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU    
• platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré vydáva OR PZ)
• doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
• ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer

 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA  
• rodné listy (rozvedení aj rozsudok o rozvode, vdovci - úmrtný list manžela/ky)
• platné občianske preukazy

 Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:  
• rodný list
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte (trvalé bydlisko)
• potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á) - osobný stav musí byť uvedený konkrétne
• úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 33 nariadenia ES   č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manž. veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
• doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
• ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
• všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
• originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu pretlmočiť súdnym tlmočníkom v SR!
• cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
• ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov
• osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
• ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo


ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY MANŽELSTIEV
(uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - podľa   § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľka predloží:
• originál sobášneho listu
• fotokópiu občianskeho preukazu
• 1,50 € v hotovosti


ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO ZÁSTUPCOM
§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisom a v zmysle § 8, zák.    č. 36/2005 Z. z. o rodine

Žiadatelia predložia:
• osvedčené plnomocenstvo
• odôvodnenie žiadosti


POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE
(štátnym občanom SR)
   
Žiadateľ/ka predloží:
• fotokópia občianskeho preukazu
• občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
• uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti

 

VRÁTENIE SPRÁVNEHO POPLATKU  
v zmysle položky 18, písm. a) - f), zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz
• príjmový pokladničný doklad
• uviesť dohodnutý dátum a hodinu uzavretia manželstva
• dôvod neuskutočnenia sobášneho obradu
• uviesť osobu, ktorej sa má správny poplatok vyplatiť


ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(uvedenie mena v materinskom jazyku) - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách,       v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
•  rodný list
•  za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
•  pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
•  vyhlásenie o národnosti žiadateľa
•  občiansky preukaz
• 1, 50 € v hotovosti


ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV
(uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - § 19, ods. 6, zák.        č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

Žiadateľka predloží:
• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 1,50 € v hotovosti


ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz
• právoplatný rozsudok o rozvode
• sobášny list
• rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
• k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom totho manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádza- júcemu t. j. rodnému priezvisku
• manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko


ZMENA POUŽÍVANIA SPOLOČNÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA
(ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz
• právoplatný rozsudok o rozvode
• sobášny list


ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Žiadateľ/ka predloží:
• rozhodnutie
• pôvodný rodný list
• pôvodný sobášny list
• občiansky preukaz


ZMENA PRIEZVISKA SOBÁŠOM RODIČOV
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. g) a h), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• sobášny list
• rodné listy detí
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz


ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ - ZMENA NA CUDZÍ EKVIVALENT
§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 1,50 € v hotovosti


ZÁPIS URČENÝCH MIEN
(určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie) - § 2a), zák. č. 300/ 1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 1,50 € v hotovosti

ZRUŠENIE ZÁPISU URČENÝCH MIEN
(zrušenie zápisu určených mien - v poradí druhé, resp. tretie meno) - § 2b), zák. č. 300/
1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:

• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 1,50 € v hotovosti


ZMENA PORADIA MIEN
(pri určení viac ako jedného mena, možná zmena ich poradia) - § 2a), zák. č. 300/1993 Z. z. 
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:

• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 1,50 € v hotovosti 
            


ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

(úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z.       o štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• občiansky preukaz
• vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
• 1,50 € v hotovosti


ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene    a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• občiansky preukaz
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• 1,50 € v hotovosti


ÚPRAVA MENA
(uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente) - čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. - zmluva medzi ČR a SR

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• Listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo Osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR - osvedčenú fotokópiu
• občiansky preukaz


VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA
§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Žiadateľ/ka predloží:
• pôvodný rodný list
• občiansky preukaz
• 1,50 € v hotovosti


POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• sobášny list
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz


POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• občiansky preukaz


POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko) - § 7, ods. 2, písm. b), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• sobášny list
• rodné listy detí
• súhlas druhého manžela
• občianske preukazy


ZMENA PRIEZVISKA MALOLETÉHO DIEŤAŤA, KTORÉHO OTEC NIE JE ZNÁMY, NA PRIEZVISKO URČENÉ PRE OSTATNÉ DETI JEHO MATKY A JEJ MANŽELA
(ak o zmenu priezviska nepožiadali pri uzatvorení manželstva) - § 7, ods. 2, písm. h), zák.     č. 300/1993 Z. z. v znení zákona 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list dieťať
• sobášny list rodičov
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz


ZAPÍSANIE RODNÉHO ČÍSLA PO PRIDELENÍ

Žiadateľ/ka predloží:
• Osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
• pôvodný rodný list
• občiansky preukaz


OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1    a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz a jeho fotokópiu
• rodný list a jeho fotokópiu
• preukaz poistenca a jeho fotokópiu

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU
(oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) - § 16, ods. 1 a 2, Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• chybný matričný doklad
• matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
• občiansky preukaz
• 1,50 € v hotovosti

 

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(narodenie štátneho občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom      v SR)
• Osvedčenie o štátnom občianstve SR
• Listina o udelení štátneho občianstva SR - u bývalých cudzincov
• potvrdenie MV SR, Migračný úrad - pre osoby so štatútom azylanta
• občiansky preukaz, resp. cestovný pas
• potvrdenie o trvalom pobyte - dátum vydania nesmie byť starší ako 15 dní
• rodné listy rodičov dieťaťa
• sobášny list rodičov dieťaťa
• právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
• úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
• súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
• žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez prechyľovacej koncovky + vyhlásenie            o národnosti
• žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1. 7. 1994 podľa cudzozemského rodného listu)
• splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony            v plnom rozsahu)
• údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch


ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(uzavretie manželstva občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:
• sobášny list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
• občiansky preukaz, resp. cestovný pas
• Osvedčenie o štátnom občianstve SR
• rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva "slobodný", taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
• právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva "rozvedený", príp. potvrdenie o späťvzatí priezviska)
• úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva "vdovec")
• žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky
• splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
• údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch


ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(úmrtie občana SR v zahraničí) 

Žiadateľ/ka predloží:
• úmrtný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom   v SR )
• rodný list, sobášny list alebo úmrtný list manžela (originál + dva neoverené fotokópie matričného dokladu)
• Osvedčenie o štátnom občianstve (ak nemá platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
• občiansky preukaz zomretého + 2x neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu
• občiansky preukaz vybavovateľa zápisu + neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu


ZÁPIS VYHLÁSENIA ZA MŔTVEHO
§ 34, Vyhláška č. 302/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho
• občiansky preukaz


ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• sobášny list
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz


ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE
§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Žiadateľ/ka predloží:
• právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
• občiansky preukaz


URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM
§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadatelia predložia:
• občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
• rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
• potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
• 1,50 € v hotovosti
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
• úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
• ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
• ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka


OSVOJENIE
§ 97, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list dieťaťa
• právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa
• sobášny list osvojiteľov
• občianske preukazy osvojiteľov
• 1,50 € v hotovosti
• do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia majú osvojitelia právo zmeniť dieťaťu meno, alebo mu určiť v poradí ďalšie, súhlasným písomným vyhlásením