{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Cena Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré Mesto KOLEKTÍV


1./ Pedagogický zbor Spojenej školy, Vojenská 13, Košice
Za vzdelávaciu , výchovnú činnosť a starostlivosť o osobnostný rast žiakov Spojenej školy


Cena Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré Mesto Jednotlivci


1./ prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
Za mimoriadny osobnostný prínos a rozvoj odborného vzdelávania v oblasti právnych vied

2./ Mgr. Oľga Szélešová
Za metodicko-poradenskú, pedagogickú a umeleckú činnosť v oblasti zborovej činnosti detí a
mládeže

3./ doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
Za šírenie lásky k Svätému písmu a najnovších vedeckých postupov pre pochopenie liturgického
textu

Cena starostu mestskej časti Košice - Staré Mesto


1.) MUDr. Mária Pobehová
Za významný prínos v propagácii a šírení ukrajinskej a slovenskej piesne a dlhoročné pôsobenie v
Ukrajinskom národnom zbore Karpaty

2.) prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc.
Za odbornú publikačnú činnosť v literárnovednej oblasti a mimoriadny umelecký prínos v oblasti
slovenskej literatúry.

3.) Irena Friedrichová
Za dlhoročný osobitý prístup pri zachovávaní a šírení tradičných hodnôt Slovenskej kuchyne, ktorá
presiahla hranice nie len nášho mesta

4.) Spoločenstvo vlastníkov bytov „Malá Praha 2"
Za aktívny nezištný prístup pri skrášľovaní a zveľaďovaní životného prostredia, organizovaní
športových a kultúrnych aktivít pre deti a mládež a rozvíjaní susedských medziľudských vzťahov,
čím nám ukázali cestu ako vzbudiť u Staromešťanov pocit hrdosti na svoju mestskú časť